Komorovice
Naposledy aktualizováno: 1.11.2017

Obec Komorovice se nachází v okrese Pelh?imov, kraj Vyso?ina. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1226.   

Místní knihovna v Komorovicích se nachází v okrese Pelh?imov, kraj Vyso?ina. Je umíst?na v 1. pat?e obecního ú?adu, který  je  jejím z?izovatelem.

MK v Komorovicích byla kompletn? zrekonstruována v roce 2008 za podpory Fondu kraje Vyso?ina - program "Jak se nám líbí v knihovn?".

Dlouholetou knihovnicí v knihovn? je paní Nad?žda Ottová. Za svoji dobrou a p?íkladnou práci byla v roce 2013 ocen?na na Malé knihovnické slavnosti v KK Havlí?kov? Brod?.

Ze statistiky 2013:

Místní knihovna  vlastní k 31.12.2013 celkem 2.360 svazků, z toho je 329 nau?né literatury a 2031 beletrie. ?tená?ů máme 32, z toho je 10 d?tí. Tito si v roce 2013 půj?ili celkem 807 knih a ?asopisů, j.t v prům?ru 25 výpůj?ek na jednoho ?tená?e. Ti si mohou také vybírat knihy z vým?nných souborů  pelh?imovské m?stské knihovny. K zapůj?ení jsou i 3 druhy periodik. Je pot?šitelné, že obecní ú?ad ve svém rozpo?tu každý rok myslí na svoji knihovnu a v?nuje jí ur?itou ?ástku na nákup nových knih.

V roce 2008 byl  knihovn? po?ízen program REKS na vkládání knih do po?íta?e. Paní knihovnice vložila do roku 2009 celý knihovní fond.